Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (3)

Yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik müddet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Vergi Yordam Kanunu’nda yer alan özel usulsüzlük cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran fatura ve gibisi evrak verilmemesi ve alınmamasına ait cezalar artırılıyor.

Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak hedefiyle bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ait özel usulsüzlük cezaları düzenleniyor.

Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle iki kere yapılan ilana karşın atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu noterlikte üst sınıf yahut tıpkı sınıf noterler ortasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler ortasından atama yapılabilecek.

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığının vazife alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak için de döner sermayeyi kullanabilme imkanı veriliyor.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde Ar-Ge, yenilik yahut tasarım projelerinde misyon alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık yahut sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl mühlet ile masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere kontratlı olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilecek işçi sayısı, ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı takımı sayısının yüzde 2’si ile sonlu olacak. Bu unsur uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk yahut öteki işçi istihdam hallerinden birine geçiş hakkı vermeyecek.

Teklifle araştırma vazifelisi takımlarına atanıp, doktora yahut diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların takım ile ilişikleri bir yıl uzatılacak. Bir yıllık müddetin sonunda takımının bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma vazifelilerinin takımı bir yıl daha devam ettirilebilecek. Bu müddetlerin sonunda araştırma vazifelilerinin takım ile ilişikleri tabiatıyla kesilecek. Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri en fazla altı ay mühletle daha devam edecek. Altı aylık mühlet içerisinde devlet yükseköğretim kuramlarında alanıyla ilgili doktora yahut sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri bizatihi kesilecek.

Yükseköğretim Kanunu’na yapılan ek husus ile milletlerarası tanınırlığı olan yükseköğretim kurumlarında yahut Ar-Ge merkezlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı yahut ilgili ünitelerin araştırma merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında, özel dal Ar- Ge merkezleri veyahut laboratuvarlarında fiilen araştırma, inceleme faaliyetlerinde çalışan doktora derecesine sahip Türk yahut yabancı asıllı nitelikli araştırmacılar; kendi talepleri, ilgili kurumların karşılıklı mutabakatı ve Yükseköğretim Konseyi’nin onayı ile sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere yükseköğretim kurumlarında müddeti bir yılı geçmemek üzere kısmi vakitli görevlendirilebilecek.

Bu kapsamda görevlendirilenlere, 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen fiyatta aylık fiyat ödenecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları işçisinden bu kapsamda görevlendirileceklerin aylık, ödenek, her türlü tazminatları ile öteki toplumsal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenecek. Bu biçimde görevlendirilenlerin bilimsel yayın ve çalışmaları dikkate alınarak vazife mühletleri tıpkı adapla uzatılabilecek. Bunlar görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunda lisans yahut lisans üstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik yahut tasarım çalışmaları yapmakla yükümlü olacak.

Teklifle, 24 Ekim 2019’dan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden evvel mezun olanlar hakkında, hakim adaylığı yahut hakim ve savcı yardımcılığı imtihanına girmek ya da avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş İmtihanı’nda yahut İdari Yargı Ön İmtihanı’nda başarılı olma kuralı aranmayacak.

Yüksek tahsille ilgisi kesilen öğrencilere yine tahsil hakkı

Teklifle yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik mühlet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna nazaran; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü tahsili gören öğrencilerden bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör cürmü ile taammüden öldürme, azap, eziyet, cinsel akın, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlar ile terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunmaları koşuluyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tahsillerine başlayabilecek.

Askerlik misyonunu yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu unsurda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Bu hususta yer alan kararlardan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı prestijiyle birebir yahut farklı bir diploma programının tıpkı cinsten taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki şartları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

Bu unsurdan yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans yahut lisans seviyesindeki muadil programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu unsurun uygulanmasına ait yöntem ve temelleri belirlemeye Yükseköğretim Konseyi yetkili olacak.

Teklifle Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle orman sayılan alanlar ve ulusal parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek gayesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis çizgisi emelli yapılan kiralama kontratları de düzenleniyor.

Plaj işletmelerin müracaat müddetleri uzatılıyor

Düzenlemeyle plaj işletmelerinin müracaat müddetleri de uzatılıyor. Buna nazaran müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi evrakı verilmesine ait 28 Temmuz 2022 tarihine kadar iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeler ile bir aylık müracaat müddetinde müracaat yapamayanların müracaat mühleti 28 Temmuz 2022’ye kadar uzatılacak.

Teklifle Siyasi Partiler Kanunu’na fıkra ekleniyor. Buna nazaran ödeme hizmeti sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri ve/veya iş ortakları aracılığıyla yapılan taşınabilir tahsilatlar için ayrıyeten gelir makbuzu düzenlenmeyecek.

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022’ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna nazaran yapılmış olup kullanma müsaadesi verilmeyen yahut alınmayan yapılara süreksiz olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

(Sürecek)

AA / Zehra Aydın Turapoğlu – Siyaset

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir